Kwaliteitszorg

Pedagogenpraktijk voldoet aan alle wettelijke en beroepsmatige kwaliteitscriteria en aan de door de gemeente gestelde voorwaarden.

Beroepsregistratie: Orthopedagoog-Generalist NVO

Opleidingen:
Klinische Pedagogiek, Orthopedagoog-Generalist, basisopleiding Systeemtherapeut NVRG, EMDR, aantekening bevoegdheid DSM diagnostiek

In opleiding tot: Systeemtherapuet NVRG (postmaster)

Beroepsverenigingen:
NVO (Nederlandse Vereniging Pedagogen en Onderwijskundigen)

NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)

Regionale samenwerking:Lidmaatschap en samenwerkingsovereenkomsten:

  •  Lidmaatschap PsyZorg Rivierenland;
  •  Coöperatieve Huisartsenvereniging Gelders Rivierenland;GGZ Ketenzorg Rivierenland (Coöperatieve Huisartsenvereniging, Indigo,  Pro Persona, Psyzorg Rivierenland);
  •  GGZ netwerk Midden-Betuwe, BV Chronische Zorg Gelders Rivierenland.

 

Registraties in beroepsregisters

Beroepsregistratie levert een belangrijke bijdrage aan behoud en verbetering van de kwaliteit van professionals. Een beroepsregister heeft duidelijke criteria waaraan een beroepskracht moet voldoen om zich te kunnen inschrijven en om geregistreerd te blijven.

Een beroepscode biedt gedragslijnen voor het professionele handelen van beroepskrachten en een ethisch kader voor het nemen en verantwoorden van besluiten. Hiermee biedt een beroepscode beroepskrachten de gelegenheid om hun handelen te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Beroepscode NVO

Klachtenregeling NVO

Tuchtrecht

Kwaliteitsregister Jeugd

Klachtenregeling Quest

De klachtenregeling bestaat uit een drietal stappen:

  • Allereerst kunt u met uw klacht terecht bij de betreffende hulpverlener. De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost.
  • Als u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om een andere medewerker in te schakelen, ten einde uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. U kunt erop rekenen dat deze zoveel mogelijk een neutrale positie inneemt.
  • Als de bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht deponeren bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVO.

 

Controleerbare kwaliteit

Orthopedagoog-Generalist NVO 1369

agb-code zorgverlener 94/006532; praktijk 94/056018

kvk midden nederland 30243760

Gegevensbescherming

Quest behandelt uw gegevens conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de regels van het medisch beroepsgeheim. Daarnaast hanteren wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy Statement Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Pedagogenpraktijk Quest Pedagogenpraktijk Quest, gevestigd aan Ommerenveldseweg 1, 4032 NA Ommeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

drs. C. Bel gaat als praktijkhouder over de gegevensbescherming van Pedagogenpraktijk Quest. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pedagogenpraktijk Quest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- burgerservicenummer (BSN)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Pedagogenpraktijk Quest verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pedagogenpraktijk Quest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Pedagogenpraktijk Quest verwerkt persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn in het kader van de Jeugdwet voor het afhandelen van de betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pedagogenpraktijk Quest neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedagogenpraktijk Quest) tussen zit. Pedagogenpraktijk Quest gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pedagogenpraktijk Quest verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pedagogenpraktijk Quest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Pedagogenpraktijk Quest gebruikt de volgende programma's bij het verwerken en uitwisselen van gegevens:

Praktijkadministratie en elektronisch patiëntendossier; mailcontact met cliënten: Zorgadmin
Dataverkeer gemeentes: Vecozo
Gegevens uitwisselen met huisartsen en specialisten: Zorgmail
Gegevens vragenlijsten verwerken: Telepsy

Met bovenstaande partijen heeft Quest bewerkersovereenkomsten afgesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pedagogenpraktijk Quest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar en volgen hiermee de richtlijnen van de beroepscode van de NVO.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedagogenpraktijk Quest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs van de gezagdragende ouder(s) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kinderen tot 16 worden vertegenwoordigd door de gezagdragende ouder(s). Een verzoek tot verwijdering of gegevensoverdraging dient ingediend te worden met schriftelijke toestemming van alle gezagdragende partijen (ouders, voogd). Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf over hun gegevens beschikken.

Pedagogenpraktijk Quest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pedagogenpraktijk Quest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.