Aanmelden en starten behandeltraject

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een orthopedagoog in de Generalistische Basis GGZ.
Deze zorg is bedoeld voor kinderen met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Let op: er is pas sprake van een verwijzing als de huisarts een verwijsbrief schrijft. Het zorgtraject kan van start gaan als de gemeente waarin uw kind officieel ingeschreven staat de verwijzing goedkeurt. De aanmeldingsprocedure is daardoor met ingang van 2017 aanzienlijk veranderd en veel formeler geworden. Hieronder staat de gang van zaken.

Aanmelden
U kunt uw kind telefonisch of per mail aanmelden. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. Als uit dit eerste gesprek blijkt dat wij u de hulp kunnen bieden die u zoekt, maken wij een afspraak voor een intakegesprek.

U stuurt binnen vijf werkdagen de verwijsbrief (of een gescand exemplaar per mail) naar Quest. Deze brief is nodig om toestemming voor de behandeling aan te vragen bij de Gemeente. Zodra  de Gemeente groen licht geeft ontvangt u een bevestiging van de afspraak en een mail met een link naar de intakeformulieren. Die vult u in en stuurt ze voor het gesprek op.

Eerste gesprek
In het intakegesprek bespreken we met u de hulpvraag en de doelen van de behandeling. En we kijken naar de ontwikkeling van uw kind en alles wat daarbij goed en minder goed gaat. Uitkomsten van eventueel eerder psychodiagnostisch onderzoek of begeleiding worden hierin meegenomen.

In overleg met u wordt besloten of uw kind aanwezig is bij dit eerste gesprek, of dat er een tweede intakegesprek nodig is voor de intake met uw kind. Dit is afhankelijk van de aanmeldingsreden en de leeftijd van uw kind.

In de intakefase proberen we altijd een gesprek te plannen met beide ouders samen. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling als beide ouders zo goed mogelijk op één lijn zitten. Een gezamenlijk gesprek is nodig om een goed behandelplan te maken waar beide ouders achter staan.

Als ouders gescheiden zijn (of van plan zijn te scheiden) spreken we in het kennismakingsgesprek af hoe beide ouders bij de behandeling betrokken worden. Deze transparantie zorgt ervoor dat ouders dezelfde informatie hebben en er geen onduidelijkheden ontstaan. 

Behandelplan en behandelovereenkomst
Na het intakegesprek maken wij een voorstel voor een behandelplan. Daarin staan de klachten, een voorlopige diagnose (naar aanleiding van de vragenlijsten), de behandeldoelen en de toe te passen behandelmethode. We maken een schatting in hoeveel bijeenkomsten wij verwachten u en uw kind te kunnen helpen en een planning voor de bijeenkomsten. Als het nodig is komt er een tweede intakegesprek om het behandelplan te bespreken.

Als beide ouders akkoord gaan met het plan kan de behandelovereenkomst getekend worden.

Er zijn vier  zorgtrajecten: Kort, Middel, Intensief of Extra Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur.

 

Uw kind voorbereiden
U kunt uw kind het beste op het eerste gesprek voorbereiden door vooraf te vertellen dat u hulp gezocht heeft voor uw kind en voor uzelf. Dat u samen naar een oplossing gaat zoeken en dat daar iemand bij gaat helpen. Het is voor kinderen vaak heel verhelderend om te merken dat  ouders zich zorgen maken en dat zij aandacht besteden aan hùn vragen en problemen.

U kunt aansluiten bij de problemen die uw kind zelf ervaart of uw zorgen kenbaar maken:

“We zien dat jij steeds heel verdrietig bent na een boze bui,” of: “We zien dat je graag computert, maar we maken ons zorgen dat je blijft zitten.” Maak het niet te groot en presenteer het als hulp die net zo normaal is als die van de fysiotherapeut, de logopedist of de huisarts. Dat maakt het ook gemakkelijker als uw kind even de school moet verzuimen.

U kunt uw kind ook informatie voor kinderen op deze site laten lezen.

Informatie over behandelingen vindt u hier

Afspraken wijzigen: voorwaarden

De behandeling afsluiten
Tijdens het laatste gesprek evalueren wij de behandeling met u en uw kind. We maken afspraken voor eventuele nazorg. Wij informeren de huisarts over het verloop van de behandeling en het resultaat.
In principe sluiten we de behandeling af als de gestelde doelen naar haalbaarheid bereikt zijn. Het komt voor dat we, in overleg, besluiten de behandeling eerder te stoppen omdat de behandeldoelen bereikt zijn of omdat de problematiek elders beter behandeld kan worden. Wij verwijzen u in dit laatste geval terug naar de huisarts. Die verwijst door naar een geschikte instantie of specialisme.

Als u in de loop van het zorgtraject zelf besluit met de behandeling te stoppen moet u dit schriftelijk melden. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.